Bảng đăng ký tư vấn của “Cổng tư vấn dành cho người nước ngoài tại Sapporo"

Xin hãy điền tên và sau đó bấm nút “gửi đi” (phải điền thông tin vào những mục có dấu ※”

Ngay lập tức nội dung trả lời tự động sẽ được gửi đến. Nếu tin nhắn trả lời tự động không được gửi đến, hãy kiểm tra lại địa chỉ email và các mục cài đặt, sau đó gửi lại một lần nữa.
 
名前(なまえ)Họ tên
国籍(こくせき)Quốc tịch
在留資格(ざいりゅうしかく)Tư cách lưu trú
メールアドレス Địa chỉ e-mail
メールアドレス Địa chỉ e-mail(Re-enter for confirmation)

※Xin hãy nhận mail từ địa chỉ “plaza-sapporo.or.jp”
「plaza-sapporo.or.jp」からのメールをうけとれるようにしてください。

でんわばんごう Số điện thoại
住んでいる場所(ばしょ)

プルダウンメニューから選(えら)んでください。
Xin hãy lựa chọn từ danh sách bên dưới

日本語が話せますか Bạn có thể nói tiếng Nhật được không?

プルダウンメニューから選(えら)んでください。
Xin hãy lựa chọn từ danh sách bên dưới

相談内容 Nội dung cần trao đổi

Send