Phân phát thực phẩm tới người nước ngoài gặp khó khăn