Phân phát thực phẩm tới người nước ngoài gặp khó khăn

 
 
Food Bank
 
 
Chương trình hỗ trợ thực phẩm cho người nước ngoài đã kết thúc. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn gặp khó khăn về kinh tế và không thể mua thực phẩm, vui lòng liên lạc cho trung tâm.
 
●Các câu hỏi liên quan: Bàn tư vấn người nước ngoài Sapporo
☎ 011-211-3678  hoặc Email: support@plaza-sapporo.or.jp